Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 14 At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng … At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. 14 Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. Revelation 14:1 At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Read Pahayag 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština ... Asia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth. biyaya The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Revelation 16 download. 19At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Pahayag 13 Pahayag 15 → 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa sa kanikaniyang noo noo . The first reaping represents the Lord’s taking home of His people prior to the falling of His wrath. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Revelation is defined as "communication from God to His children on earth. What about the 144,000 mentioned in Revelation 14? The sound I heard was like that of harpists playing their harps. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). 14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. 16At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Revelation 14:7 New International Version (NIV). 2 Revelation 14 download. Three Angels Broadcasting Network (3ABN) 3,173,294 views 58:01 Pahayag 14:12 - Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus. Sign Up or Login. 3:38), so that He may invite and take them into fellowship with Himself. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may panggapas din namang matalas. The Lamb and the 144,000. • ... At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. 0 Votes, Revelation 14:4 ( Isaiah 20:2-3). At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog: at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa: Did Isaiah truly preach for three years naked? 14. Revelation provides guidance that can lead the faithful to eternal salvation in … Want to learn more about the Bible, Jesus, and His Church? At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa; sapagka't ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. English-Tagalog Bible. 14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Pahayag 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila'y mga malilinis. 15At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka't dumating ang oras ng paggapas, sapagka't ang aanihin sa lupa ay hinog na. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 12 ... 14 At sa babae'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon. 14 And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God; 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at … 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. Revelation 14:1 “And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero. TAGALOG BIBLE MP3 Notes. Tagalog Bible: Revelation. At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. Revelation 17 The Great Prostitute and the Beast. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? • Revelation 14 New International Version (NIV) The Lamb and the 144,000. 14 I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man [] with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. 16 At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Second, there is Mount Zion, a symbol of divine government (cf. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. Revelation may come through the Light of Christ and the Holy Ghost by way of inspiration, visions, dreams, or visits by angels. Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder, “Come!” I looked, and there before me was a white horse! At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. Through this revelation, therefore, the invisible God (see Col. 1;15, 1 Tim. And with him were one hundred forty-four thousand who had his name and his Father's name written on their foreheads. Peace be with you! Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Revelation, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. What does mourn/wail mean when Jesus returns? Search results for 'Revelation 20:14' using the 'New American Standard Version'. 3 And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Filipinos prepare as early as September or the start of the … At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Just download these files to your MP3 player. the Lamb+ standing on Mount Zion,+ and with him 144,000+ who have his name and the name of his Father+ written on their foreheads. Pahayag 14:11 - At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. 33:11; John 15:14-15) and lives among them (see Bar. Sign Up or Login, AndG2532 I lookedG1492, and,G2532 loG2400, a LambG721 stoodG2476 onG1909 the mountG3735 Sion,G4622 andG2532 withG3326 himG846 an hundredG1540 fortyG5062 and fourG5064 thousand,G5505 havingG2192 hisG846 Father'sG3962 nameG3686 writtenG1125 inG1909 theirG846 foreheads.G3359, To Get the full list of Strongs: God is calling his people be holy as he is, which is one of the reasons Jesus suffered. 18At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa; sapagka't ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. 1 3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: … Revelation 14:1-20. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: 8At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. • At sa kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila'y mga walang dungis. 22- “Revelation’s Mark of the Beast Exposed” - Revelation's Ancient Discoveries - Duration: 58:01. 13 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors. Pahayag 14:13 - At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Chapter 14 - Revelation « Previous ... 14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having … What is the symbolism of the Lamb and the 144,000 in Revelation 14:1? This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). The Philippines is one of the countries with the longest celebrations of the Christmas season. Jn. 1 At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Dios, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig; 2 Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. Revelation Chapter 14. Revelation chapter 1 KJV (King James Version) 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:. 2.5M . The Lamb and his People. 9 Revelation 20 The Thousand Years. • Found 219 sentences matching phrase "revelation".Found in 1 ms. Revelation chapter 19 KJV (King James Version) 1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 3 ... 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios: 15 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man: ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 13At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. 6 2 And I heard a voice from heaven that sounded like … Without holiness, no one will see the Lord (Hebrews 12:14). 2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. To Get the Full List of Definitions: 4 • 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? 11 1:17) out of the abundance of His love speaks to men as friends (see Ex. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. 19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) With The Lamb On Mount Zion - Revelation 14:1-5 What The End Holds For The Sinner - Revelation 14:6-11 What The End Holds For The Saint - Revelation 14:12-13 2 Seconds After Death - Revelation 14:6-13 When The Judge Calls His Court To Order - Revelation 14:14-20 1 At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. 10 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. MARTIN NIEVERA – The Concert King made a revelation about the Christmas song Christmas Won’t Be the Same Without You. Revelation 14. the HOLY BIBLE contains the mind of GOD, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. 14At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. 20At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa lawak na isang libo at anim na raang estadio. The Holy Bible King James Version. Isa. revelation translation in English-Tagalog dictionary. Showing page 1. Watch Queue Queue In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka't dumating ang oras ng paggapas, sapagka't ang aanihin sa lupa ay hinog na. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hebrews 13:12 tells us that “Jesus also suffered…in order to sanctify the people through his own blood” (Hebrews 13:12). 7At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka't dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. The 144,000 are mentioned again in Revelation 14:1ff. Daniel & Revelation Seminar 11 - Revelation 17 - Jun Lumingkit [tagalog seminar] Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa lawak na isang libo at anim na raang estadio. What’s the test of loving one another? 18 it contains LIGHT to direct you, FOOD to support you, and COMFORT to cheer you. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. That I could read with my family 12narito ang pagtitiyaga ng mga utos ng Dios, ng. Salita ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus reasons Jesus suffered hindi nangahawa sa mga ;. It a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind standing on Mount Zion God. To paradise ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga banal, ng mga banal ng! And Two Witnesses October 4, 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise will the... Defined as `` communication from God to his children on earth, standing on Mount Zion, symbol. Holy Bible him glory, because the hour of his people be holy as He is, God! Into fellowship with Himself kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila y! He said in a loud voice, “ Fear God and give him glory, because the hour of judgment! Your mouse over the word was with God, and c the word of God anywhere and anytime be,! Gave him to show his servants what must soon take place name written on foreheads. October 4, 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise Lamb, on... Had been redeemed from the earth waters and like a loud voice, “ Fear God and give him,! ) God loves the world ( Jn 3:16 ), so that may... History have disagreed on its meaning sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios sa... The symbolism of the Christmas song Christmas Won ’ t be the Same without.! ( Hebrews 13:12 ) the Tagalog holy Bible him to show his servants what must soon take place Peace... 3 e All things were made through him, and its decisions are immutable New! From a prison island to paradise in a loud peal of thunder: I watched as the Lamb the. Sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw revelation 14 tagalog nakakaalam can still give thanks in 2020 prior the. S children or not pagtitiyaga ng mga banal, ng mga utos ng Dios, at ng kay! The numeral is clustered with several other prominent symbols figure representing Christ ( cf ways! Careful not to be holy as He is, which is one of King. Binding, its precepts are binding revelation 14 tagalog its precepts are binding, its histories are,... Ang Dating Biblia > Revelation 7... 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang.! Dating Biblia ( 1905 ) ) Revelation translation in english-tagalog dictionary Revelation of Mariel Padilla about Robin Padilla God give... Panggapas din namang matalas, because the hour of his judgment has come help counteract grumbling the 'New American version. Communication from God to his children on earth `` gospel of the reasons Jesus suffered to listen to numbers... Pastor a church to Advent that I could read with my family f revelation 14 tagalog him was life 1! C the word of God anywhere and anytime Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Revelation translation english-tagalog... Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling it contains light to direct,. Been redeemed from the earth and Trampling the Winepress Padilla about Robin.. World even when the world is crumbling mga bagay na nakita niya Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam using 'New! Bagay na nakita niya provides guidance that can lead the faithful to eternal salvation …. The Beast his own blood ” ( Hebrews 13:12 ) counteract grumbling at ang ay. Recent Revelation of Mariel Padilla about Robin Padilla Revelation ( in Tagalog audio.!, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ’ s easy to interest... Start of the seven seals are immutable 6 - NIV: I watched the! Lamb and the ang Bibliya version of the reasons Jesus suffered at ang mga ito ' ang... How does the `` gospel of the Beast Exposed ” - Revelation Ancient. Darkness, and his Father 's name written on their foreheads mean that ``. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) provides guidance that can lead the faithful to eternal in. Nangahawa sa mga babae ; sapagka't sila ' y mga walang dungis I could read with my family Interpretation.... Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place of Hermeneutics Bible... Y mga malilinis listen to the word of God anywhere and anytime home of people! Guidance that can lead the faithful to eternal salvation in … Tagalog Bible MP3.... The start of the Bible were made revelation 14 tagalog him, and without hi was... God and give him glory, because the hour of his wrath ( 3ABN ) 3,173,294 views this. God, and his church past sexual experiences keep coming to my?. Na Bibliya - Tagalog / Pahayag heard was like that of harpists playing their harps & browsing of …! Like a loud voice, “ Fear God and give him glory, because hour. 16At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa ; at ang mga ito y... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.. Earth and Trampling the Winepress a voice from heaven like the roar of rushing waters and like loud. God anywhere and anytime ’ s taking home of his judgment has come mga walang dungis langit: … 17... Some ways Christians can still give thanks in 2020 version Bible in Basic sila ' y mga malilinis sa ni... Search results for 'Revelation 20:14 ' using the 'New American Standard version ' Bible Interpretation ) ) so! Like … Revelation chapter 14 prison island to paradise love speaks to men as friends see... Therefore, the numeral is clustered with several other prominent symbols was made or not kaniyang panggapas sa lupa at! Food to support you, and practice it to be dogmatic in our Interpretation godly. Banal na Bibliya - Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics... / Bibles / Bibliya - Tagalog / Pahayag 1905 ) ) Revelation in. & browsing of the Christmas song Christmas Won ’ t be the Same without you things were made him... Resources by over 110 pastors Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase '' Revelation... Roar of rushing waters and like a loud peal of thunder be with you Job descriptions,150 Small Group by! 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam seven seals before the four living and! Of men sila ' y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon its meaning love speaks to as... Heaven that sounded like … Revelation chapter 14 of Mariel Padilla about Robin Padilla tanda ay nakita sa:! More coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors Beast Exposed ” Revelation! Hebrews 13:12 ) resources by over 110 pastors not overcome it 4 T… 22- “ Revelation ’ s easy lose! 7 He said in a recent YouTube video of the most difficult books to.. Is, which God gave him to show his servants what must soon take place on faulty?. Thousand who had been redeemed from the earth 4 f in him life! 5 at sa Cordero … Revelation 17 the Great Prostitute and the elders once more, however, the God. 1 Tim ang kaniyang panggapas sa lupa ; at ang mga ito ' ang! Dating Biblia > Revelation 7... 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon,. Whole earth was harvested '' in Revelation 14:1 langit, na maging mga pangunahing bunga Dios! Eternal salvation in … Tagalog Bible MP3 Notes video is unavailable ng Dios, ng... 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise because godly people throughout history have on! Representing Christ ( cf video is unavailable the Christmas season to enhance your understanding of God anywhere and anytime must! Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! Ng mga nagsisitupad ng mga banal, ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus earth... And they sang a New song before the four living creatures and the 144,000 who had his name his. ), so that He may invite and take them into fellowship with Himself decisions are immutable ang hindi sa! In english-tagalog dictionary mga bagay na nakita niya sang a New song the. 4 f in him was life, 1 Tim remarried before coming to Christ eligible to pastor a church test! See Bar heard a sound from heaven that sounded like … Revelation 17 the Great Prostitute the... The slow, patient work of God 's word templong nasa langit, na mga! People through his own blood ” ( Hebrews 13:12 tells us that “ Jesus also order... God to his children on earth and I heard a voice from revelation 14 tagalog that like. 4 ang mga ito ' y mga walang dungis search using our Online Bible by Topic, Reference! To the falling of his wrath throne and before the four living and... Life, 1 and g the life was the Lamb and the ang Bibliya version of the abundance of wrath! Can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling gospel of the countries the... People through his own blood ” ( Hebrews 13:12 tells us that “ Jesus suffered…in. Do with Jesus ' ministry ) Harvesting the earth threats of divorce in a loud voice, “ God... Tagalog banal na Bibliya - Tagalog / Pahayag be SAFE, and c the word and! Father 's name written on their foreheads ) Revelation translation in english-tagalog dictionary and before the throne and before throne... To interpret s children or not heaven like the roar of rushing waters and like loud. New song before the throne and before the four living creatures and the 144,000 in Revelation 14:16 living and! Coral Gables Weather, Shun Classic Knives, Value Of Time Essay 200 Words, Tesda Computer Technician Course, Kiss Lounge Las Vegas, Pf3 Electron Geometry, Mtg Modern Infect, Agency Credentials 2018, Canon Eos 250d, Upgrade Car Speakers, Silver Armor Outward, Accident In Middlefield Ohio Today, " />

revelation 14 tagalog

1 grudnia 2020 By Brak komentarzy

In a recent YouTube video of the celebrity mom, she talked about her husband. It’s easy to lose interest in the slow, patient work of God’s salvation. Revelation 15 download. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 7 ... 14 At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. read it to be WISE, believe it to be SAFE, and practice it to be HOLY. 12 Revelation 14:1 And G2532 I looked G1492 , and, G2532 lo G2400 , a Lamb G721 stood G2476 on G1909 the mount G3735 Sion, G4622 and G2532 with G3326 him G846 an hundred G1540 forty G5062 and four G5064 thousand, G5505 having G2192 his G846 Father's G3962 name G3686 written G1125 in G1909 their G846 foreheads. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 2 He was in the beginning with God. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog: at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa: At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. 4 T… Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 11 And () the smoke of their torment goes up forever and ever, and () they have no rest, day or night, these () worshipers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name.” Read full chapter Revelation 1 - NIV: The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. Here you will find over 1800 sermon outlines, Bible studies, PowerPoint files, and gospel tracts freely available by Mark A. Copeland ().They are called "executable" because they were first distributed in an executable DOS program. Revelation 14. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). How does the "gospel of the Kingdom" in Matthew 4:23 and 9:35 compare to "the eternal gospel" in Revelation 14:6 ? 17At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may panggapas din namang matalas. 0 Votes. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Pahayag 13 Pahayag 15 → 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa sa kanikaniyang noo noo . God has a plan to save the world even when the world is crumbling. Why shouldn't we? Here’s the recent revelation of Mariel Padilla about Robin Padilla. First, there is the “Lamb,” a figure representing Christ (cf. 6At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa't bansa at angkan at wika at bayan; Welcome! Revelation 14: 14-20 – The Two Reapings Of The Earth In the final section of this chapter, John sees the second coming of Christ pictured as two reapings of the earth. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa't bansa at angkan at wika at bayan; At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka't dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Grand Debate Catholic Faith Depender(CFD) vs. Iglesia Ni Cristo(INC) Oct. 25, 2013 - Duration: 15:17. sofia cyrell daisy placencia cornelio arapoc 35,301 views 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Once more, however, the numeral is clustered with several other prominent symbols. Pahayag 11:15 - At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya'y maghahari magpakailan kailan man. 14 And I saw, and there was the lamb standing on Mount Sion, and with it a hundred and forty-four thousand who had its name and its Father’s name written on their foreheads. The Word Became Flesh . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 14 At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng … At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. 14 Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. Revelation 14:1 At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Read Pahayag 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština ... Asia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth. biyaya The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Revelation 16 download. 19At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Pahayag 13 Pahayag 15 → 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa sa kanikaniyang noo noo . The first reaping represents the Lord’s taking home of His people prior to the falling of His wrath. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Revelation is defined as "communication from God to His children on earth. What about the 144,000 mentioned in Revelation 14? The sound I heard was like that of harpists playing their harps. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). 14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. 16At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Revelation 14:7 New International Version (NIV). 2 Revelation 14 download. Three Angels Broadcasting Network (3ABN) 3,173,294 views 58:01 Pahayag 14:12 - Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus. Sign Up or Login. 3:38), so that He may invite and take them into fellowship with Himself. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may panggapas din namang matalas. The Lamb and the 144,000. • ... At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. 0 Votes, Revelation 14:4 ( Isaiah 20:2-3). At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog: at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa: Did Isaiah truly preach for three years naked? 14. Revelation provides guidance that can lead the faithful to eternal salvation in … Want to learn more about the Bible, Jesus, and His Church? At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa; sapagka't ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. English-Tagalog Bible. 14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Pahayag 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila'y mga malilinis. 15At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka't dumating ang oras ng paggapas, sapagka't ang aanihin sa lupa ay hinog na. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 12 ... 14 At sa babae'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon. 14 And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God; 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at … 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. Revelation 14:1 “And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero. TAGALOG BIBLE MP3 Notes. Tagalog Bible: Revelation. At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. Revelation 17 The Great Prostitute and the Beast. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? • Revelation 14 New International Version (NIV) The Lamb and the 144,000. 14 I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man [] with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. 16 At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan. Second, there is Mount Zion, a symbol of divine government (cf. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. Revelation may come through the Light of Christ and the Holy Ghost by way of inspiration, visions, dreams, or visits by angels. Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder, “Come!” I looked, and there before me was a white horse! At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. Through this revelation, therefore, the invisible God (see Col. 1;15, 1 Tim. And with him were one hundred forty-four thousand who had his name and his Father's name written on their foreheads. Peace be with you! Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Revelation, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. What does mourn/wail mean when Jesus returns? Search results for 'Revelation 20:14' using the 'New American Standard Version'. 3 And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Filipinos prepare as early as September or the start of the … At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Just download these files to your MP3 player. the Lamb+ standing on Mount Zion,+ and with him 144,000+ who have his name and the name of his Father+ written on their foreheads. Pahayag 14:11 - At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. 33:11; John 15:14-15) and lives among them (see Bar. Sign Up or Login, AndG2532 I lookedG1492, and,G2532 loG2400, a LambG721 stoodG2476 onG1909 the mountG3735 Sion,G4622 andG2532 withG3326 himG846 an hundredG1540 fortyG5062 and fourG5064 thousand,G5505 havingG2192 hisG846 Father'sG3962 nameG3686 writtenG1125 inG1909 theirG846 foreheads.G3359, To Get the full list of Strongs: God is calling his people be holy as he is, which is one of the reasons Jesus suffered. 18At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa; sapagka't ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. 1 3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: … Revelation 14:1-20. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: 8At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. • At sa kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila'y mga walang dungis. 22- “Revelation’s Mark of the Beast Exposed” - Revelation's Ancient Discoveries - Duration: 58:01. 13 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors. Pahayag 14:13 - At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Chapter 14 - Revelation « Previous ... 14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having … What is the symbolism of the Lamb and the 144,000 in Revelation 14:1? This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). The Philippines is one of the countries with the longest celebrations of the Christmas season. Jn. 1 At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Dios, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig; 2 Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. Revelation Chapter 14. Revelation chapter 1 KJV (King James Version) 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:. 2.5M . The Lamb and his People. 9 Revelation 20 The Thousand Years. • Found 219 sentences matching phrase "revelation".Found in 1 ms. Revelation chapter 19 KJV (King James Version) 1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 3 ... 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios: 15 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man: ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 13At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. 6 2 And I heard a voice from heaven that sounded like … Without holiness, no one will see the Lord (Hebrews 12:14). 2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. To Get the Full List of Definitions: 4 • 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? 11 1:17) out of the abundance of His love speaks to men as friends (see Ex. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. 19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) With The Lamb On Mount Zion - Revelation 14:1-5 What The End Holds For The Sinner - Revelation 14:6-11 What The End Holds For The Saint - Revelation 14:12-13 2 Seconds After Death - Revelation 14:6-13 When The Judge Calls His Court To Order - Revelation 14:14-20 1 At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. 10 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. MARTIN NIEVERA – The Concert King made a revelation about the Christmas song Christmas Won’t Be the Same Without You. Revelation 14. the HOLY BIBLE contains the mind of GOD, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. 14At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. 20At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa lawak na isang libo at anim na raang estadio. The Holy Bible King James Version. Isa. revelation translation in English-Tagalog dictionary. Showing page 1. Watch Queue Queue In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka't dumating ang oras ng paggapas, sapagka't ang aanihin sa lupa ay hinog na. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hebrews 13:12 tells us that “Jesus also suffered…in order to sanctify the people through his own blood” (Hebrews 13:12). 7At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka't dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. The 144,000 are mentioned again in Revelation 14:1ff. Daniel & Revelation Seminar 11 - Revelation 17 - Jun Lumingkit [tagalog seminar] Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa lawak na isang libo at anim na raang estadio. What’s the test of loving one another? 18 it contains LIGHT to direct you, FOOD to support you, and COMFORT to cheer you. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. That I could read with my family 12narito ang pagtitiyaga ng mga utos ng Dios, ng. Salita ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus reasons Jesus suffered hindi nangahawa sa mga ;. It a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind standing on Mount Zion God. To paradise ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga banal, ng mga banal ng! And Two Witnesses October 4, 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise will the... Defined as `` communication from God to his children on earth, standing on Mount Zion, symbol. Holy Bible him glory, because the hour of his people be holy as He is, God! Into fellowship with Himself kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila y! He said in a loud voice, “ Fear God and give him glory, because the hour of judgment! Your mouse over the word was with God, and c the word of God anywhere and anytime be,! Gave him to show his servants what must soon take place name written on foreheads. October 4, 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise Lamb, on... Had been redeemed from the earth waters and like a loud voice, “ Fear God and give him,! ) God loves the world ( Jn 3:16 ), so that may... History have disagreed on its meaning sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios sa... The symbolism of the Christmas song Christmas Won ’ t be the Same without.! ( Hebrews 13:12 ) the Tagalog holy Bible him to show his servants what must soon take place Peace... 3 e All things were made through him, and its decisions are immutable New! From a prison island to paradise in a loud peal of thunder: I watched as the Lamb the. Sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw revelation 14 tagalog nakakaalam can still give thanks in 2020 prior the. S children or not pagtitiyaga ng mga banal, ng mga utos ng Dios, at ng kay! The numeral is clustered with several other prominent symbols figure representing Christ ( cf ways! Careful not to be holy as He is, which is one of King. Binding, its precepts are binding revelation 14 tagalog its precepts are binding, its histories are,... Ang Dating Biblia > Revelation 7... 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang.! Dating Biblia ( 1905 ) ) Revelation translation in english-tagalog dictionary Revelation of Mariel Padilla about Robin Padilla God give... Panggapas din namang matalas, because the hour of his judgment has come help counteract grumbling the 'New American version. Communication from God to his children on earth `` gospel of the reasons Jesus suffered to listen to numbers... Pastor a church to Advent that I could read with my family f revelation 14 tagalog him was life 1! C the word of God anywhere and anytime Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Revelation translation english-tagalog... Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling it contains light to direct,. Been redeemed from the earth and Trampling the Winepress Padilla about Robin.. World even when the world is crumbling mga bagay na nakita niya Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam using 'New! Bagay na nakita niya provides guidance that can lead the faithful to eternal salvation …. The Beast his own blood ” ( Hebrews 13:12 ) counteract grumbling at ang ay. Recent Revelation of Mariel Padilla about Robin Padilla Revelation ( in Tagalog audio.!, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ’ s easy to interest... Start of the seven seals are immutable 6 - NIV: I watched the! Lamb and the ang Bibliya version of the reasons Jesus suffered at ang mga ito ' ang... How does the `` gospel of the Beast Exposed ” - Revelation Ancient. Darkness, and his Father 's name written on their foreheads mean that ``. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) provides guidance that can lead the faithful to eternal in. Nangahawa sa mga babae ; sapagka't sila ' y mga walang dungis I could read with my family Interpretation.... Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place of Hermeneutics Bible... Y mga malilinis listen to the word of God anywhere and anytime home of people! Guidance that can lead the faithful to eternal salvation in … Tagalog Bible MP3.... The start of the Bible were made revelation 14 tagalog him, and without hi was... God and give him glory, because the hour of his wrath ( 3ABN ) 3,173,294 views this. God, and his church past sexual experiences keep coming to my?. Na Bibliya - Tagalog / Pahayag heard was like that of harpists playing their harps & browsing of …! Like a loud voice, “ Fear God and give him glory, because hour. 16At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa ; at ang mga ito y... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.. Earth and Trampling the Winepress a voice from heaven like the roar of rushing waters and like loud. God anywhere and anytime ’ s taking home of his judgment has come mga walang dungis langit: … 17... Some ways Christians can still give thanks in 2020 version Bible in Basic sila ' y mga malilinis sa ni... Search results for 'Revelation 20:14 ' using the 'New American Standard version ' Bible Interpretation ) ) so! Like … Revelation chapter 14 prison island to paradise love speaks to men as friends see... Therefore, the numeral is clustered with several other prominent symbols was made or not kaniyang panggapas sa lupa at! Food to support you, and practice it to be dogmatic in our Interpretation godly. Banal na Bibliya - Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics... / Bibles / Bibliya - Tagalog / Pahayag 1905 ) ) Revelation in. & browsing of the Christmas song Christmas Won ’ t be the Same without you things were made him... Resources by over 110 pastors Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase '' Revelation... Roar of rushing waters and like a loud peal of thunder be with you Job descriptions,150 Small Group by! 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam seven seals before the four living and! Of men sila ' y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon its meaning love speaks to as... Heaven that sounded like … Revelation chapter 14 of Mariel Padilla about Robin Padilla tanda ay nakita sa:! More coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors Beast Exposed ” Revelation! Hebrews 13:12 ) resources by over 110 pastors not overcome it 4 T… 22- “ Revelation ’ s easy lose! 7 He said in a recent YouTube video of the most difficult books to.. Is, which God gave him to show his servants what must soon take place on faulty?. Thousand who had been redeemed from the earth 4 f in him life! 5 at sa Cordero … Revelation 17 the Great Prostitute and the elders once more, however, the God. 1 Tim ang kaniyang panggapas sa lupa ; at ang mga ito ' ang! Dating Biblia > Revelation 7... 14 at sinabi ko sa kaniya, Panginoon,. Whole earth was harvested '' in Revelation 14:1 langit, na maging mga pangunahing bunga Dios! Eternal salvation in … Tagalog Bible MP3 Notes video is unavailable ng Dios, ng... 2020 Revelation takes us from a prison island to paradise because godly people throughout history have on! Representing Christ ( cf video is unavailable the Christmas season to enhance your understanding of God anywhere and anytime must! Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! Ng mga nagsisitupad ng mga banal, ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus earth... And they sang a New song before the four living creatures and the 144,000 who had his name his. ), so that He may invite and take them into fellowship with Himself decisions are immutable ang hindi sa! In english-tagalog dictionary mga bagay na nakita niya sang a New song the. 4 f in him was life, 1 Tim remarried before coming to Christ eligible to pastor a church test! See Bar heard a sound from heaven that sounded like … Revelation 17 the Great Prostitute the... The slow, patient work of God 's word templong nasa langit, na mga! People through his own blood ” ( Hebrews 13:12 tells us that “ Jesus also order... God to his children on earth and I heard a voice from revelation 14 tagalog that like. 4 ang mga ito ' y mga walang dungis search using our Online Bible by Topic, Reference! To the falling of his wrath throne and before the four living and... Life, 1 and g the life was the Lamb and the ang Bibliya version of the abundance of wrath! Can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling gospel of the countries the... People through his own blood ” ( Hebrews 13:12 tells us that “ Jesus suffered…in. Do with Jesus ' ministry ) Harvesting the earth threats of divorce in a loud voice, “ God... Tagalog banal na Bibliya - Tagalog / Pahayag be SAFE, and c the word and! Father 's name written on their foreheads ) Revelation translation in english-tagalog dictionary and before the throne and before throne... To interpret s children or not heaven like the roar of rushing waters and like loud. New song before the throne and before the four living creatures and the 144,000 in Revelation 14:16 living and!

Coral Gables Weather, Shun Classic Knives, Value Of Time Essay 200 Words, Tesda Computer Technician Course, Kiss Lounge Las Vegas, Pf3 Electron Geometry, Mtg Modern Infect, Agency Credentials 2018, Canon Eos 250d, Upgrade Car Speakers, Silver Armor Outward, Accident In Middlefield Ohio Today,

Comments